سه شنبه 1391/04/6

ای رستخیز ناگهان

   نوشته شده توسط: محمد امین تورنگ    نوع مطلب :اشعار کهن ،

ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی‌منتهاای آتشی افروخته در بیشه اندیشه‌ها
امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدیبر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا
خورشید را حاجب تویی اومید را واجب توییمطلب تویی طالب تویی هم منتها هم مبتدا
در سینه‌ها برخاسته اندیشه را آراستههم خویش حاجت خواسته هم خویشتن کرده روا
ای روح بخش بی‌بدل وی لذت علم و عملباقی بهانه‌ست و دغل کاین علت آمد وان دوا
ما زان دغل کژبین شده با بی‌گنه در کین شدهگه مست حورالعین شده گه مست نان و شوربا
این سکر بین هل عقل را وین نقل بین هل نقل راکز بهر نان و بقل را چندین نشاید ماجرا
تدبیر صدرنگ افکنی بر روم و بر زنگ افکنیو اندر میان جنگ افکنی فی اصطناع لا یری
می‌مال پنهان گوش جان می‌نه بهانه بر کسانجان رب خلصنی زنان والله که لاغست ای کیا
خامش که بس مستعجلم رفتم سوی پای علمکاغذ بنه بشکن قلم ساقی درآمد الصلا

                                                                                                                    مولانا


سه شنبه 1391/04/6

ولای علی

   نوشته شده توسط: محمد امین تورنگ    نوع مطلب :اشعار کهن ،

علی آن شیرخداشاه عرب                                الفتی داشته با این دل شب

                                   

شب زاسرار علی آگاه است                             دل شب محرم سرالله است

                                   

فجرتاسینه ی آفاق شکافت                             چشم بیدارعلی خفته نیافت

                                  

ناشناسی که به تاریکی شب                            می بردشام یتیمان عرب

                                   

عشق بازی که هم آغوش خطر                        خفت در خوایگه پیغمبر

                                  

آن دم صبح قیامت تاثیر                              حلقه ی درشداز اودامن گیر

                                  

دست دردامن مولازد در                             که علی بگذر و ازما مگذر

                                 

شال می بست وندایی مبهم                            که کمربند شهادت محکم

                                 

شبروان مست ولای توعلی                           جان عالم به فدای تو علی

                                     

                                                                                                      شهریار


سه شنبه 1391/04/6

شبی دود خلق آتشی برفروخت

   نوشته شده توسط: محمد امین تورنگ    نوع مطلب :اشعار کهن ،

شبی دود خلق آتشی برفروختشنیدم که بغداد نیمی بسوخت
یکی شکر گفت اندران خاک و دودکه دکان ما را گزندی نبود
جهاندیده‌ای گفتش ای بوالهوستو را خود غم خویشتن بود و بس؟
پسندی که شهری بسوزد به ناروگرچه سرایت بود بر کنار؟
بجز سنگدل ناکند معده تنگچو بیند کسان بر شکم بسته سنگ
توانگر خود آن لقمه چون می‌خوردچو بیند که درویش خون می‌خورد؟
مگو تندرست است رنجوردارکه می‌پیچد از غصه رنجوروار
تنکدل چو یاران به منزل رسندنخسبد که واماندگان از پسند
دل پادشاهان شود بارکشچو بینند در گل خر خارکش
اگر در سرای سعادت کس استز گفتار سعدیش حرفی بس است
همینت بسنده‌ست اگر بشنویکه گر خار کاری سمن ندروی

                                                                                                                    سعدی


سه شنبه 1391/04/6

الا یا ایها الساقی

   نوشته شده توسط: محمد امین تورنگ    نوع مطلب :اشعار کهن ،

ألا یا أیها السّاقی! أدر کأساً وناوِلها!که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها
به بوی نافه‌ای کآخر صبا زان طره بگشایدز تاب جعد مشکینش، چه خون افتاد در دل‌ها!
به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید!که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها
مرا در منزل جانان چه امن و عیش , چون هر دمجرس فریاد می‌دارد که «بربندید محمل‌ها»
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایلکجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها؟
همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخِرنهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها؟
حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ!متیٰ ما تلق من تهویٰ، دعِ الدنیا و اهملها
          حافظ


سه شنبه 1391/04/6

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید

   نوشته شده توسط: محمد امین تورنگ    نوع مطلب :اشعار کهن ،

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید

گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید

گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز

گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید

گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم

گفتا که شب رو است او از راه دیگر آید

گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد

گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

گفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزد

گفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آید

گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت

گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید

گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد

گفتا مگوی با کس تا وقت آن درآید

گفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمد

گفتا خموش حافظ کاین غصه هم سر آید

                                                   حافظ


سه شنبه 1391/04/6

دلبروجانان من برد دل و جان من

   نوشته شده توسط: محمد امین تورنگ    نوع مطلب :اشعار کهن ،

دلبر و جانان من برد دل و جان من
 
برد دل و جان  من  دلبر و جانان من

از لب جانان  من زنده شود جان من 

زنده شود جان من از لب جانان من 

روضه ی رضوان من خاک سر کوی دوست 

خاک سر کوی دوست روضه ی رضوان من
 
این دل حیران من واله شیدای تست

واله و شیدای تست این دل حیران من

یوسف کنعان من مصر ملاحت تر است

مصر ملاحت تر است یوسف کنعان من

سرو گلستان من قامت دلجوی تست

قامت دلجوی توست سرو گلستان من

حافظ خوشخوان من نقد کمال غیاث

نقد کمال غیاث حافظ خوشخوان من

                                            حافظ


سه شنبه 1391/04/6

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

   نوشته شده توسط: محمد امین تورنگ    نوع مطلب :اشعار کهن ،


اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را


بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت

کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را


فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب

چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را


ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را


من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم

که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را


اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم

جواب تلخ می‌زیبد لب لعل شکرخا را


نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند

جوانان سعادتمند پند پیر دانا را


حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو

که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را


غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را

                                                              حافظ


سه شنبه 1391/04/6

مست و هوشیار

   نوشته شده توسط: محمد امین تورنگ    نوع مطلب :اشعار کهن ،

مست و هوشیار

محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت / مست گفت این پیراهن است افسار نیست

گفت مستی زان سبب افتان وخیزان می روی / گفت جرم راه رفتن نیست ره هموار نیست

گفت می باید ترا تا خانه ی قاضی برم / گفت رو صبح آی قاضی نیمه شب بیدار نیست

گفت نزدیک است والی راسرای آنجا شویم / گفت والی از کجا در خانه ی خمار نیست

گفت تا داروغه راگوییم درمسجد بخواب / گفت مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست

گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان / گفت کار شرع کار درهم و دینار نیست

گفت از بهر غرامت جامه ات بیرون کنم / گفت پوسیدست جز نقشی ز تار و پود نیست

گفت آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه / گفت در سر عقل باید بی کلاهی عار نیست

گفت می بسیار خوردی زان چنان بیخود شدی / گفت ای بیهوده گو حرف کم و بسیار نیست

گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را  / گفت هشیاری بیار اینجا کسی هشیار نیست

                                                                                             پروین 


تعداد کل صفحات: 4 1 2 3 4
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو